หลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900 ชุดคลื่นที่เหลืออยู่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0280_59----------.---------------3.59--------------4.3