บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง บริษัท เรียลมูฟ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0224_59----------.3.58--------------5.5