ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประสงค์เป็นผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0223_59----------.3.58--------------4.14