กำหนดผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการดำเนินคดี ในคดีปกครองหมายเลขดำที่ 1997/2558

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง กำหนดผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการดำเนินคดี ในคดีปกครองหมายเลขดำที่ 1997/2558 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0208_59----------.3.59--------------4.6