แนวทางการดำเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 1498/2558

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 1498/2558 ระหว่างนายศิริกุล หรือนพ เสาตรง ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0207_59----------.3.59--------------4.5