พิจารณาทบทวนคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 สายงานกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง พิจารณาทบทวนคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0164_59----------.2.59-------------5.3