กรณีผู้ร้องเรียนประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 กรณีผู้ร้องเรียนประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0163_59----------.2.59-------------4.9