เอเชีย บรอดคาสติ้งฯ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0162_59----------.2.59-------------4.1