กำหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง การพิจารณาอัตราค่าบริการเฉลี่ยสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0149_59-----------1.59--------------5.5