เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการตั้งส่งสัญญาณ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11 กรณีผู้ร้องเรียนประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม โดยได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

reserve-1-59_4.11---------------------------------