ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ.

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0147_59-----------1.59--------------4.8