ปรับปรุงเงื่อนไขมาตรฐานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องขอให้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงได้เปิดเผยความเห็นไว้ ดังนี้

------1003.10.0136_59--------------------------------.1.59--------------4.1----------