เรื่องพิจารณาคำร้องขอให้วินิจฉัยกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดิน

การประชุม กทค. ครั้งที่ 35/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง คำร้องขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดินและขอให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดินในอัตราอิงต้นทุน (cost-based basis) ระหว่างบริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0089_59----------.35.58--------------4.8