การกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 34/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0093_59----------.34.58--------------4.1