บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นำเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และดอกผลจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นำเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และดอกผลจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

------1003.10.0059_59----------.32.58--------------4.10