เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหามีความกังวลต่อสุขภาพจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีประสบปัญหามีความกังวลต่อสุขภาพจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

reserve-32-58_4.9-------.----------