บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มเติม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0057_59----------.32.58--------------4.5