เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใกล้บริเวณที่พักอาศัยของผู้ร้องเรียน

การประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใกล้บริเวณที่พักอาศัยของผู้ร้องเรียน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

reserve-31-58_4.9-------.----------