แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0041_59----------.31.58--------------4.5