การกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่น 1800

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 30/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงการขอเปิดเผยเนื้อหาการสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0018_59----------.30.58-------------5.2