เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1003.10.0961_58-28-4.13