บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ขอเพิ่มแผนธุรกิจสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2100 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.4 เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ขอเพิ่มแผนธุรกิจสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2100 MHz ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0963_58-----------------------29--------------4.4