การใช้ทรัพย์สินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับความยินยอม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.7 เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับความยินยอม ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีข้อพิจารณานอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0964_58-----------------------29--------------4.7