ผู้ให้บริการเอกชนขอให้ กทค. ทบทวนคำสั่งและปฏิเสธการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการช่วงที่ 1

การประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ผู้ให้บริการเอกชนขอให้ กทค. ทบทวนคำสั่งและปฏิเสธการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการช่วงที่ 1 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0967_58-----------28--------------4.8