ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

ในารประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0920_58------------------------26.58--------------4.6