สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แม้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ร่วมให้ความเห็นชอบในสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของหน่วยงานทั้งสอง เพื่อให้การประกอบการดำเนินการไปได้โดยราบรื่น แต่ยังมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0921_58------------------------26.58--------------4.7