การดำเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz และการกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ ย่าน ๙๐๐ MHz

การประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 วาระที่ 5.12 เรื่องการดำเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz และการกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0899_58----------.25.58-------------5.12