การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการพิจารณารายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 วาระที่ 5.9 เรื่อง การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และวาระที่ 5.10 เรื่อง การพิจารณารายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0898_58----------.25.58-------------5.9-5.10