งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 วาระที่ 5.8 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0900_58----------.25.58-------------5.8