พิจารณาค่าใช้โครงข่ายของ CAT ในช่วงประกาศมาตรการเยียวยา

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาค่าใช้จ่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จากการให้บริการในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0808_58------------------------23--------------5.2