พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 วาระที่ 4.8 เรื่อง รายงานผลการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ 895 – 915 MHz/ 940 – 960 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications -IMT) ย่านความถี่ 895 – 915 MHz/ 940 – 960 MHz ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0786_58----------.22--------------4.8