พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศอัตราขั้นสูง 99 สต.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 วาระที่ 4.6 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งกำหนดปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0785_58----------.22--------------4.6