กำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 84

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558 วาระที่ 4.5 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นดังนี้

------1003.10.0792_58----------.21--------------4.5