การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กสทช., ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน กสทช., และอื่นๆ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในหลายวาระ ได้แก่
วาระที่ ๕.๑ เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กสทช.
วาระที่ ๕.๓ เรื่องขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) จำนวน ๘ โครงการ
วาระที่ ๕.๑๐ เรื่องขอความเห็นชอบขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) และเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช.ดำเนินการซื้อสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) โดยวิธีการประกวดราคา
วาระที่ ๕.๒๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ…..
มีรายละเอียด ดังนี้
2-57

ทั้งนี้ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ให้ความเห็นประกอบระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2556 (ประเภทที่ 1) จำนวน 8 โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้
20141129221924