แก้ประกาศกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.19 เรื่อง เสนอขอแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0739_58----------.20--------------4.19