ข้อเสนอขอให้ปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.5 เรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาข้อเสนอของนาย พุทธิกุล ปิยะจันทร์ เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0737_58----------.-20--------------4.5