พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 หลังรับฟังความคิดเห็น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.13 เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในประเด็นเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการไว้ในร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0723_58----------.19.58--------------4.13