การกำกับอัตราค่าบริการด้วยวิธี Price Cap

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.16 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมด้วยวิธี Price Cap กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0707_58----------.18--------------4.16