ความเห็นทางกฎหมายกรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.11 เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย กรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดำที่ ค. 8/2557 และคดีหมายเลขแดงที่ ค. 2/2558 ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) ผู้ร้อง กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ผู้คัดค้าน และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีแทค ไตรเน็ต) ผู้ร้องสอด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0702_58----------.18-----------4.11