พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองกรณีไม่รับคำขอและไม่อาจพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.9 เรื่อง พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองกรณีไม่รับคำขอและไม่อาจพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0701_58----------.18-----------4.9