แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการเอไอเอสตามประกาศมาตรการเยียวยาฯบนคลื่น 900

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.2 เรื่อง แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0700_58----------.18-----------4.2