กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเยียวยาฯ บนคลื่น 1800

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในการสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคำสั่ง คสช. และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กรณีการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0699_58----------.18-----------4.1