แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ 2

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.27 เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและลงมติแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยเนื้อหาการสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0674_58----------.17--------------4.271