สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.15 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0665_58--------------------------------.17--------------4.15