ตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินช่วงมาตรการเยียวยาฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.12 เรื่อง การนำเสนอรายงานคณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยเนื้อหาการสงวนความเห็น ดังนี้

reserve-17-58_4.12-extend-service-money