การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.3 เรื่อง การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) ของบริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0673_58----------.17--------------4.3