บริษัท อินเตอร์เนต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด สิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัท อินเตอร์เนต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด สิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0672_58----------.17--------------4.1