พิจารณากรอบวงเงินจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.1 เรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเทียบเคียงจากวิธีการจ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) ตามแนวทางของกระทรวงการคลังและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับภารกิจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในบางประเด็น จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0647_58-----------------------.16----.5.1