ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.2 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ ๘๙๕ – ๙๑๕/๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0610_58-----------------------.-15----5.2---