ร่างประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 4.18 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. … กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและลงมติแตกต่างจจากที่ประชุมในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0622_58-----------------------.15----.4.18----